skip to Main Content

HELSE OG OMSORG

En godt utbygd velferdssystem har gode helsetjenester for alle, også for dem som har mer individuelle behov. Den viktigste faktoren er kompetent arbeidskraft, og vi vil sikre at yrker innen helse og omsorg fortsatt vil være attraktive her i regionen ved å stanse innføringen av mer bompenger. Bompengene kan kreve inntil 2 måneders nettolønn i året, som gjør det mindre attraktivt å ta deltidsjobber og gi utfordringer med å tiltrekke nye helsearbeidere.
Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å øke livskvalitet og helse generelt blant folk. Vi ønsker også mindre byråkrati og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten. Dette frigjør penger som kan brukes på direkte helsearbeid.

 

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • Etablering av et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske problemer
 • Styrke lærernes kunnskap i å se faresignalene på psykisk sykdom
 • Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom
 • Mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og omsorgstjenesten
 • Bedre tilbudet i skolehelsetjenesten
 • Utrede alternativer til dagens ordning med bestiller-/utførermodellen innenfor helsesektoren
 • Øke fokus på preventive helsetiltak
 • Legge til rette for at samboende par som bor på sykehjem kan bo sammen
 • Flere kulturtilbud og aktiviteter ved sykehjemmene
 • Legge til rette for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem lengst mulig
 • Styrke ordningen med omsorgslønn
 • Stimulere til frivillighet på sykehjemmene
 • Støtte byggingen av et moderne og effektivt sykehus i Stavanger
 • Prøveordning med kombinerte eldrehjem og barnehager for å øke trivselsfaktor for begge grupper
Back To Top