skip to Main Content

SAMFERDSEL
For oss i Folkeaksjon nei til mer bompenger er det viktig at vi har et veltilpasset, bærekraftig og kostnadseffektivt tilbud til innbyggerne i Stavanger. Vi trenger å prioritere både utbygging av veinettet og kollektivsystemet på en forsvarlig måte.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger jobber for å avskaffe bompenger som finansieringskilde for infrastruktur.

Vi mener staten må finansiere infrastruktur på lik linje med andre velferdstiltak og samfunnsgoder, bompengefinansiering er en utdatert og usosial måte å skattlegge befolkningen på.

Staten kan finansiere dette på tre måter i prioritert rekkefølge:

  1. Omprioriteringer innenfor dagens budsjettrammer.
  2. Utvide budsjettrammene ved å bruke mer av «oljefondet».
  3. Øke skattene og dermed finansiere infrastruktur på samme måte som resten av velferdstiltakene og samfunnsgodene i den norske modellen.

– Køprising skal ikke innføres
– Legge press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene med å bygge vei, og sikre at veiavgift og bensinavgifter går til veiprosjekter.
– Forbedre kollektivtilbudet

SKOLE OG BARNEHAGE
Vi ønsker alle en best mulig start i livet for våre barn og å gi dem de beste forutsetninger for framtiden. En viktig del av dette er å sikre en høy kvalitet på utdanningen og ha et rikt tilbud av muligheter senere.
– Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak.
– Styrke kvaliteten og opprettholde / øke antall lærere i skolen.
– Leksefri heldagsskole.
– UiS utvikles videre som ledende senter for forskning og utdanning.
– Bedre vedlikehold av skoler og offentlige barnehager.

KULTUR OG IDRETT
Kultur og idrett skal være tilgjengelig for alle – unge som eldre. Vi vil være positive både til nye initiativ og veletablerte kulturarrangementer.
– Etablere og sikre fritidsklubber i alle bydeler.
– Tilrettelegge for mer frivillighetsarbeid.
– Støtte flerkulturelle tiltak innen kultur.
– Rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende kultur og idrettsanlegg.
– Utbygging av baner/idrettsanlegg i alle bydelene.

BYUTVIKLING / NÆRING / MILJØ
Stavanger skal være en by vi er stolte av å bo i, og hvor livskvalitet ikke trenger å være avhengig av lommeboka. Rettferdighet, likhet og muligheter for fri livsutfoldelse i et godt og trygt miljø er viktig for oss, og vi vil jobbe for tilgjengelige friområder og et spennende bysentrum.
– Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene utenfor sentrumskjernen.
– Sørge for en bærekraftig infrastruktur, inkludert veier, kollektivtilbud og et godt
flytilbud.
– En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping og bidrar til at attraktive arbeidsplasser holdes i regionen.
– Økt støtte til Universitet i Stavanger og forskningsmiljøene.
– Å tilrettelegge for grønne idretts- og aktivitetsområder i parker.
– Styrke renholdet i byens offentlige rom.

HELSE OG OMSORG
Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å øke livskvalitet og helse generelt blant folk. Vi ønsker også mindre byråkrati og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten. Dette frigjør penger som kan brukes på direkte helsearbeid.
– Mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og omsorgstjenesten
– Øke tilbudet i skolehelsetjenesten.
– Økt fokus på preventive helsetiltak.
– Etablering av et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske problemer.
– Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom.
– Legge til rette for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem lengst mulig.

Back To Top