skip to Main Content

SAMFERDSEL

Utbygging av infrastruktur har blitt nedprioritert i over 20 år. Istedenfor å prioritere en utbygging innenfor eksisterende budsjetter over tid, har denne neglisjeringen ført til at samtlige andre partier går inn for den enkle løsningen å sette opp flere bomringer.

For oss i Folkeaksjon nei til mer bompenger er det viktig at vi har et veltilpasset, bærekraftig og kostnadseffektivt tilbud til innbyggerne i Stavanger. Vi trenger å prioritere både utbygging av veinettet og kollektivsystemet på en forsvarlig måte.

Kun 30 % av de 25 milliardene som skal kreves inn i bompenger skal gå til vei, resten skal gå til blant annet en sykkelvei ingen har blitt spurt om noen vil ha og en bussvei som går parallelt med det eksisterende dobbeltsporet.

Bypakke Nord-Jæren II inneholder enkelte gode forslag, men vi er helt uenige i måten den skal finansieres på. Vi vil ha en mer rettferdig finansiering over statsbudsjettet eller veiselskap, veibank, OPS etc.

VEI

For mange av oss er bilkjøring eneste mulige alternativ, og derfor viktig med en velfungerende infrastruktur. I motsetning til andre partier legger vi mer vekt på generelle rettigheter som frihet til å bevege seg fritt i egen kommune, og vil jobbe mot flere hindringer og urettferdig ekstra skattlegging av de som er avhengige av bilen. Fritt mobilitetsvalg handler om livskvalitet, og den har ingen politiker rett til å ta fra deg.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 

 • Bompengesatsene skal ikke økes fra dagens nivå, men tvert om reduseres
 • Køprising skal ikke innføres
 • Ikke betale bompenger for å kjøre innad i egen kommune
 • Bompenger fra bilistene skal ikke finansiere kollektivtransport eller sykkel- og gangvei
 • Legge press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene med å bygge vei, og sikre at veiavgift og bensinavgifter går til veiprosjekter
 • Redusere administrasjonskostnadene slik at mer penger går til veibygging
 • Utbedre flaskehalser for å gi en bedre flyt i trafikken
 • Et langsiktig mål om flere toplanskryss
 • Utvide motorveien mellom Stavanger og Forus med et nytt felt
 • Få Solasplitten ferdigstilt
 • Bybrua skal fortsatt holdes åpen for privat biltrafikk etter Ryfast åpnes for å sikre enkel bevegelse for de som bor på Hundvåg. Det å stenge for privat biltrafikk på Bybrua vil ha en negativ innvirkning på Stavanger sentrum, da mange vil finne et annet handlemønster og trekke til kjøpesentre

 

KOLLEKTIV

Kollektivtilbudet må være et godt og kostnadseffektivt alternativ til bilen, men man kan ikke tvinge folk til å bruke buss eller annen kollektivtransport. Noen ganger er bilen det eneste mulige alternativet. Uansett reiseform må det være raskt, enkelt, rimelig og komfortabelt å komme seg fram.

Planer for kollektivtransport må henge tett sammen med byplanlegging for å få størst mulig effekt. Fokuset må ligge på å løse dagens problemer, men løsningene må også være fleksible nok til å kunne håndtere framtiden.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • Bybane i et langsiktig perspektiv
 • Flere bussavganger
 • Gjeninnføre busslommer
 • Et mer effektivt system for bussovergang i sentrum av Stavanger
 • Rimelig ungdomskort
 • Studentkort for studenter uavhengig av alder
 • Forbedre systemet med matebusser til og fra Forus og UiS
 • Etablere prøveordning for rimelig, lokalt korttidsutleie av el-bil for å redusere behovet for å ha en egen bil
 • Fortsatt utbygging av sykkelvei
 • Etablere system for korttids sykkel leie (som i Oslo)
 • Sørge for at veier ikke stenges, men holdes åpne for å sikre best mulig trafikkflyt og mindre kø
Back To Top